Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Název – Obec Šestajovice
 • Důvod a způsob založení - Obec Šestajovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990
 • Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Organizační struktura
  • Obec Šestajovice
  • Zastupitelstvo
  • Kontrolní výbor
  • Finanční výbor
  • Výbor pro občanské záležitosti a kulturu
 • Kontaktní spojení – Šestajovice 70, 551 01 Jaroměř

  Telefon: 491881126, 724025560
  E-mail: obec@sestajovicena.cz
  ID Datové schránky: dura58t
  Úřední hodiny – středa 16.00 – 18.00 hodin
  Adresa internetové stránky – www.sestajovicena.cz
  Bankovní spojení – KB Náchod: 29922-551/0100, ČNB Hradec Králové 94-3116551/0710
  IČ 00529991
  DIČ – obec není plátcem DPH

 • Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se podávají:
  • Ústně v kanceláři úřadu.
  • Písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu.
  • E-mailem: obec@sestajovicena.cz
  • Datovou zprávou: ID datové schránky dura58t.
  • Telefonicky na tel.čísle: 491881126.
 • Co musí žádost obsahovat:
  • Musí být označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena.
  • Musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • Musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • Neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   • Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
    • V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti.
    • V případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Úhrady za poskytování informaci: Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy